Mencions legals

La utilització d'aquest lloc web és sotmesa al respecte de les lleis aplicables i de les presents condicions generals d'accés i d'utilització. Ens reservem el dret de modificar aquestes darreres a tot moment, per tant convidem els utilitzadorzs a referir-s'hi regularment.

Informacions generals
Aquest lloc www.espace-nordique.com és propietat de la mancomunitat de municipis del Capcir Alt Conflent

Webmestre : Esther – Responsable de la Comunicació

Desenvolupament i allotjament del lloc web  :

I-CONSULT - 6 carrer Aristide Bergès - 66330 CABESTANY
Tel : 04.68.66.09.29 - Fax : 04.68.66.99.50
E-mail : Contact@i-consult.fr -Lloc Web : www.i-consult.fr

Plateforma "Continium turisme" - Contact@continium.fr
base de dades Touinfrance - tif@continium.fr

Carta gràfica : TANDEM - PERPINYÀ

Propietat intel·lectual
L'estructura general, així com els texts, imatges animades o fixes, sons, grafismes, documents descarregables, bases de dades i tot altre element que compon el lloc web són propietat exclusiva del CAPCIR ALT CONFLENT

El conjunt d'aquest lloc web depèn de la legislació francesa i internacional sobre els drets d'autor i de la propietat intel·lectual. Els noms, marques i rètols citats en aquest lloc web són  propietat dels seus declarants respectius. Tota utilització o reproducció, total o parcial, del lloc web, dels elements que el componen i/o de les informacions que hi figuren, per qualsevol procediment, constitueix una falsificació sancionada pel Codi de la propietat intel·lectual.
Els documents, informacions, elements gràfics... de tota naturalesa que figuren al  lloc web de l'ESPAI NÒRDIC DEL CAPCIR no poden ser objecte de còpia excepte amb finalitats estrictament privades.
De la mateixa manera, en cap cas no es poden reproduir ni modificar, sia a títol onerós o graciós, sense autorització expressa escrita DEL CAPCIR ALT CONFLENT.

L'ESPAI NÒRDIC DEL CAPCIR i el seu logotip són marques registrades i protegides a aquest títol pel dret de les marques. Són la propietat exclusiva de l'ESPAI NÒRDIC DEL CAPCIR. Totes les altres marques citades pertanyen als seus propietaris exclusius.

Vincles hipertext
L'ESPAI NÒRDIC DEL CAPCIR autoritza qualsevol lloc web d'Internet a establir un enllaç apuntant cap a l'adreça www.espace-nordique.com després d'una simple informació prèvia del webmestre. Tot vincle d'aquesta mena intervindrà tanmateix en funció de les disposicions legals en vigor. l'ESPAI NÒRDIC DEL CAPCIR es reserva la possibilitat, a tot moment, sense preavís i sense haver de motivar la seua decisió, de prohibir aquests enllaços. En aquest cas informarà la persona concernida que disposarà de 2 dies feiners per a posar fi al vincle.

Interdicció de la replicació (« mirroring »)
No s'autoritza cap enxarxament del lloc web per un tercer sota una altra URL.

Dret aplicable
Aquestes condicions d'utilització són regides, interpretades i aplicades conforme al dret francès. En cas de litigi, els tribunals francesos seran sols competents.

Disfuncionament i virus
Actualment les versions Internet Explorer 6 o superior i Netscape 6 asseguren el millor funcionament d'aquest lloc web.
L'ESPAI NÒRDIC DEL CAPCIR no podrà ser fet responsable dels danys directes o indirectes que resultin de la utilització d'aquest lloc web, o de la impossibilitat per a un terç d'utilitzar-lo, o d'un mal funcionament, d'una interrupció, d'un virus, que resulti de l'accés o de la utilització d'aquest lloc web o de tots els llocs web que li són lligats.

Llocs lligats
L'ESPAI NÒRDIC DEL CAPCIR declina qualsevol responsabilitat en relació amb el contingut disponible als altres llocs web internet cap als quals ha creat vincles o que s'haurien pogut crear a insabuda nostra. L'accés a tots els altres llocs web internet vinculats a aquest lloc web es fa a risc de l'utilitzador. L'ESPAI NÒRDIC DEL CAPCIR declina també tota responsabilitat per a totes les informacions contingudes en llocs web tercers on figurin enllaços que apuntin cap al nostre lloc web.